Regulamin strony olejemilo.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.olejemilo.pl;

1.4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod, www.olejemilo.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;

1.5. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym;

1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Oleowita a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu;

1.7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru;

1.10. Indywidualne konto Klienta– funkcja Sklepu Internetowego www.olejemilo.pl, dająca możliwość robienia zakupów bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących, przeglądania historii zakupów, brania udziałów w konkursach dla Klientów, do korzystania którego niezbędne jest zarejestrowanie się w Sklepie Internetowym oraz ustanowienie unikatowego hasła;

1.11. RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.olejemilo.pl;

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

2.3.Sklep internetowy, działający pod adresem www.olejemilo.pl, prowadzony jest przez Oleowita Oil Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 54, 56-300 Milicz Regon: 520051897, NIP: 9161403357;

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady dokonywania zakupów;

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu;

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Oleowita Oil Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego osobom, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni;

2.7 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony głównej serwisu www.olejemilo.pl;

2.8.Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego;

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja lub wybranie opcji zakupu bez rejestracji;

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron sklepu;

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe;

3.4. Firma Oleowita Oil Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient;

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę Oleowita Oil Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Oleowita Oil Sp. z o.o.;

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy Oleowita Oil Sp. z o.o.;

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przesyłanych w Internecie przez osoby nieuprawnione;

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy Oleowita Oil Sp. z o.o.

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internetowej.
3.8. Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Oleowita Oil Sp. z o.o. i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Oleowita Oil Sp. z o.o.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.olejemilo.pl i dokonać wyboru z oferty produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka;

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;

4.4. Klient, który chce do składanego zamówienia uzyskać fakturę VAT, zobowiązany jest o zaznaczenie tej informacji podczas składania zamówienia.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”;

4.7. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Oleowita Oil Sp. z o.o. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu;

4.8. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Zamówienie”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia wraz z numerem zamówienia;

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej;

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem;

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia;

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub istnieje możliwość osobistego odbioru w siedzibie firmy. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia Klienta:

Dla przesyłki kurierskiej:

dla zamówień poniżej 120 zł koszt dostawy wynosi 12,90 zł
dla zamówień od 120-250 zł koszt dostawy wynosi 8,90 zł
dla zamówień powyżej 250 zł koszt dostawy wynosi 0,00 zł


Dla przesyłki za pobraniem:

dla zamówień poniżej 120 zł koszt dostawy wynosi 17,90 zł
dla zamówień od 120-250 zł koszt dostawy wynosi 11,90 zł
dla zamówień powyżej 250 zł koszt dostawy wynosi 5,50 zł
Dodatkowo koszt dostawy zostanie wskazany w czasie składania zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania przedpłaty za złożone zamówienie na koncie bankowym firmy Oleowita Oil Sp. z o.o.;

5.4.Klient ma obowiązek sprawdzić paczkę przy kurierze podczas odbioru a w razie uszkodzenia spisać protokół szkody;

5.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony głównej serwisu www.olejemilo.pl;

5.6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia złożenia zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar paragon fiskalny lub fakturę VAT;

VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT;
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za zamówienie:
a) przelewem na wskazany numer konta bankowego PKO SA: 57 1020 5297 0000 1902 0223 0860 lub za pośrednictwem systemu PayU;
b) zamówienia złożone z metodą płatności “przelew tradycyjny” oczekują na uiszczenie opłaty przelewem do 5 dni. Po tym czasie zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia i wysyłając je na adres firmy Oleowita Oil Sp. z o.o. ul;. Wojska Polskiego 54, Milicz 56-300 lub poprzez elektroniczny Formularz odstąpienia od umowy. Zwrotom podlega towar pełnowartościowy, oryginalnie zapakowany;

7.2 Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Państwa (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymali Państwo towar i zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji, o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam zamówienie nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymali Państwo towar. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni od daty ich otrzymania;

Zwrotu płatności dokonamy na wskazane przez Państwa konto bankowe.

Zgodnie z Art. 34.2. Ustawy o prawach konsumenta Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu zamówienia do siedziby firmy Oleowita Oil Sp. z o.o. Ewelina Narożna-Domska, ul. Wojska Polskiego 54, Milicz 56-300;

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Firma Oleowita Oil Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 – 556 Kodeksu Cywilnego;

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@olejemilo.pl Firma Oleowita Oil Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Zwrotu płatności dokonamy na wskazany przez Państwa numer rachunku bankowego. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam zamówienie nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymali Państwo towar. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni;

8.3. Firma Oleowita Oil Sp. z o.o. zobowiązuje klienta do sprawdzenia paczki przy kurierze podczas odbioru przesyłki i nie odpowiada za uszkodzenia towarów, które nie zostały spisane na protokole szkody;
8.4. Klient zobowiązuje się poinformować o zaistniałej szkodzie i przesłać sporządzony protokół w ciagu 24h od odebrania uszkodzonej przesyłki. W przeciwnym razie reklamacja nie zostanie przyjęta. (wymóg ze strony przewoźnika Dpd)


LINK DO PROTOKOŁU DPD

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Firma Oleowita Oil Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów;

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Oleowita Oil Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego;

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Oleowita Oil Sp. z o.o. Ewelina Narożna-Domska, u;. Wojska Polskiego 54, Milicz 56-300 , mailowo pod adres kontakt@olejemilo.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego;

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu;

X. Dane osobowe
10.1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego przy rejestracji Indywidualnego konta Klienta lub podczas składania zamówienia bez rejestracji, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania w nim zakupów;
10.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych uniemożliwi Sprzedawcy świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym;
10.3. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę, a firmę Oleowita Oil Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 54, 56-300 Milicz Regon: 520051897, NIP: 9161403357;
10.4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Towarów objętych zamówieniami Klienta, również w celach marketingowych, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną;
10.5. Akceptując regulamin, klient wyraża zgodę na przesyłanie informacji marketingowych, zarówno drogą elektroniczną jak i telefoniczną czy sms’ową. 10.6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane poprzez zgłoszenie do Sprzedawcy na adres e-mail: kontakt@olejemilo.pl; 10.7. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta; 10.8. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu podczas rejestracji Indywidualnego konta Klienta lub w późniejszym terminie w odpowiedniej zakładce na stronie Sklepu internetowego. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient prze nieograniczony czas otrzymywać będzie cyklicznie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę; 10.9. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera przesyłając Sprzedawcy odpowiednią informację na adres e-mail: kontakt@olejemilo.pl;
XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Oleowita Oil Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego;

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Oleowita Oil Sp. z o.o., a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Oleowita Oil Sp. z o.o.;

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;

Czym charakteryzują się
owoce i warzywa liofilizowane

Po procesie liofilizacji żywność nadal zawiera ten sam
zestaw białek, tłuszczu i cukrów oraz witaminy, składniki
mineralne i substancje biologicznie czynne.

MILO – gwarancja jakości

Przywiązujemy bardzo dużą wagę do jakości. Wszystkie nasze produkty są wytwarzane z zastosowaniem świeżych i wyselekcjonowanych składników.

Facebook
Instagram
0
Koszyk
  • Koszyk jest pusty